Rozwój Małych Gospodarstw 2024


Rozwój Małych Gospodarstw 2024

Wprowadzenie

Program Rozwój Małych Gospodarstw 2024 to inicjatywa mająca na celu wsparcie polskich rolników, których gospodarstwa mają niewielką wartość ekonomiczną. Dzięki temu programowi rolnicy mogą uzyskać znaczne dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Cel programu

Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw rolnych poprzez wsparcie finansowe i doradcze, które pozwoli na modernizację i unowocześnienie ich działalności.

Kwoty dofinansowania

W ramach programu rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100 000 zł – dla gospodarstw bez planów rejestracji w Krótkich Łańcuchach Dostaw (KŁD)
 • 120 000 zł – dla gospodarstw ekologicznych lub planujących rejestrację w KŁD

Rolnicy muszą zapewnić wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych
 • Inwestycje budowlane i modernizacyjne budynków gospodarczych
 • Wyposażenie budynków inwentarskich

Warunki uczestnictwa

Aby skorzystać z programu, gospodarstwo musi spełniać określone warunki, w tym:

 • Posiadanie wartości ekonomicznej gospodarstwa poniżej 25 000 euro
 • Uzyskanie minimum 3 punktów w systemie oceny wniosków
 • Udokumentowanie przychodów ze sprzedaży produktów rolnych

Ocena wniosków

Punkty przyznawane są za:

 • Gospodarowanie w obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW)
 • Udział w szkoleniach
 • Produkcję ekologiczną
 • Udział w grupach producenckich

Zobowiązania beneficjentów

Beneficjenci programu zobowiązani są do osiągnięcia określonych przychodów ze sprzedaży produktów rolnych oraz utrzymania tego poziomu przez kilka lat po otrzymaniu dofinansowania.

Podsumowanie

Program Rozwój Małych Gospodarstw 2024 oferuje znaczące wsparcie dla rolników, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa. Dzięki dostępnym środkom finansowym oraz doradztwu, rolnicy mają szansę na poprawę swojej konkurencyjności oraz stabilności finansowej.

.